top of page

Shromáždění společenství vlastníků - Pozvánka

Tue Oct 21 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

POZVÁNKA v souladu s ustanovením §11, odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a čl. VII, odst. 4 stanov Společenství vlastníků jednotek domů Pirinská 3242, 3243, 3244, 3245, Praha 4 svolává výbor Společenství vlastníků jednotek domů Pirinská 3242 – 3245, Praha 4 shromáždění společenství vlastníků, které se koná dne 6. 11. 2014 od 18.30 hod v jídelně ZŠ Rakovského 3136/1, Praha 4 - Modřany Program : Zahájení shromáždění, informace o počtu přítomných z hlediska výše spoluvlastnických podílů, volba zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu, volba skrutátorů Projednání a schválení programu shromáždění Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013 a informace o stavu hospodaření k 30.9.2014 Zpráva kontrolní komise Informace o probíhajících a připravovaných akcích Odsouhlasení výše záloh na rok 2015 Odsouhlasení plánu oprav na rok 2015 Volba nového člena výboru Různé Výbor žádá všechny vlastníky, kteří nemohou přijít na shromáždění, aby zajistili schopnost usnášení shromáždění tím, že delegují svůj hlas na jiné osoby prostřednictvím přiložené plné moci. Plná moc nemusí být ověřena. Pokud nebude shromáždění schopné usnášení, bude se muset opakovat. Snažte se proto osobně se zúčastnit a společně projednat dokumenty důležité pro chod SVJ. Těšíme na Vaši účast. Shromáždění se mohou zúčastnit i nájemci jako hosté. V Praze 15. 10. 2014 Za výbor SVJ RNDr. Miroslav Švátora, CSc., v. r.

bottom of page